Bulgarian Habilitation

Policies and Procedures/ Политики и процедури

Habilitation Procedure

Хабилитационна процедура

 

Habilitation Procedures/ Конкурси

 • Date of advertisement in State Gazette: September 24, 2021 / Дата на обявата в Държавен вестник: 24 септември 2021 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a competition for an interdisciplinary academic position “Professor” in professional fields 2.2 History and Archaeology and 2.3 Philosophy (Early modern philosophy and intellectual history, with a focus on England and/or the Anglophone world) with a deadline two months from the announcement in the State Gazette. Documents submission: AUBG, office # 6. Contacts: 073/888411

  Американският университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за интердисциплинарна академична длъжност „професор“ по професионални направления 2.2 История и археология и 2.3 Философия (ранномодерна философия и интелектуална история с фокус върху Англия и/или англоговорящия свят) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Подаване на документи: АУБ, офис № 6. Контакти: 073/ 888 411

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements

  are set forth to reflect the specifics of the procedure.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурса.

  Научно жури: заповед за назначаване / President's Appointment Letter

  Кандидат: д-р Диего Лучи/ Candidate: Diego Lucci, Ph.D.

  2021 Verification Committee Statement D. Lucci

  Резюмета/Abstracts

  Reviews and Opinions

  Jury Member Wrote Publication Date
  Professor Sean Homer, Ph.D. (AUBG) Opinion 24 Feb. 2022
  Professor Emeritus Michael C. W. Hunter, Ph.D. (University of London, UK) Opinion 24 Feb. 2022
  Professor Emeritus Jonathan I. Israel, Ph.D. (Princeton University, US) Review 24.02.2022 г.
  Distinguished Professor Emerita Margaret C. Jacob, Ph.D. (University of California Los Angeles, US) Review 24 Feb. 2022
  Professor Riccardo Pozzo, Ph.D. (University of Rome Tor Vergata. Italy) Review 24 Feb. 2022
  Associate Professor Adam Sutcliffe, Ph.D. (King's College London, UK) Opinion 24 Feb. 2022
  Professor Giuseppe Veltri, Ph.D. (University of Hamburg, Germany)) Opinion 24 Feb. 2022
  Professor Gianluca Mori, Ph.D. (Alternate) (University of Eastern Piemont, Italy)
  Associate Professor Diana Stantcheva, Ph.D. (Alternate) (AUBG))

  Рецензии и становища

  Член на журито Изготвил Дата на публикуване
  Професор д-р Джузепе Велтри (Университет Хамбург, Германия) Становище 24.02. 2022 г.
  Заслужил професор емерита д-р Маргарет Джейкъб (Университет Калифорния Лос Анджелис, САЩ) Рецензия 24.02.2022 г.
  Професор емеритус д-р Джонатан Израел (Институт за академични изследвания, Принстън, САЩ) Рецензия 24.02.2022
  Професор д-р Рикардо Потсо (Университет Рим „Tor Vergata”, Италия) Рецензия 24.02.2022 г.
  Доц. д-р Адам Сътклиф (Кингс Колидж, Лондон, Великобритания) Становище 24.02.2022
  Доц. д-р Шон Хоумър (АУБ) Становище 24.02. 2022 г.
  Професор емеритус д-р Майкъл Хънтър (Университет Лондон, Великобритания) Становище 24.02. 2022 г.
  Професор д-р Джанлука Мори (резервен член) (Университет Източен Пиемонт, Италия)
  Доц. д-р Диана Станчева (резервен член) (АУБ)

 • Date of advertisement in State Gazette: September 8, 2017 / Дата на обявата в Държавен вестник: 8 септември 2017 г. Documents submission deadline: November 7, 2017/ Срок за подаване на документи: 7 ноември 2017 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a habilitation procedure for: Associate Professor in professional field 2.1 Philology (German as a foreign language, lexicology, phraseology, lexicography, terminology, language and gender) – one.

  Deadline for applications: two months after the date of the publication of this advertisement. The habilitation procedure and the related AUBG policies are published on this page. Documents submission: AUBG, office # 6, 073/888 411.

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of the procedure.

  Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за: доцент по 2.1 Филология (практически немски език, лексикология, фразеология, лексикография, терминология, език и джендър) – един.

  Срок за подаване на документи: два месеца след датата на публикуване на тази обява. Хабилитационната процедура и свързаните с нея политики на АУБ са публикувани на тази страница. Подаване на документи: АУБ, кабинет № 6, 073/ 888 411.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурса.

  Научно жури: заповед за назначаване /President's Jury Appointment Letter.

  Състав Изготвя Дата на публикуване
  проф. д-р Десислава Стоева-Холм (Университет в Упсала, Швеция) Рецензия 5.02.2018
  проф. Емеритус д-р Клаус-Дитер Лудвиг (Хумболтов университет, Берлин, Германия) Становище 05.02.2018
  доц. д-р Габриелe Дилман (Университет "Денисън", Охайо, САЩ) Рецензия 5.02.2018 г.
  проф. д-р Николина Бурнева (Великотърновски университет, България)/td> Становище 5.02.2018
  проф. д-р Людмила Иванова (Великотърновски университет, България) Становище 5.02.2018
  проф. д-р Ирена Василева (Нов български университет, България) <Становище 5.02.2018
  проф. д-р Росица Градева (Американски университет в България, Председател) Становище 5.02.2018
  Резервен член: проф. д-р Ярмо Коронен (Хелзински университет, Финландия)
  Резервен член: проф. д.фил.н. Мария Грозева (Нов български университет, България)

  Кандидат: д-р Диана Станчева

  Резюме на трудовете
  Протокол от заключителното заседание на научното жури
  Протокол от заседанието на факултетния съвет

  Jury Member Wrote Publication Date
  Prof. Dr. Dessislava Stoeva-Holm, Upsala University, Sweden Review 5 Feb. 2018
  Prof. Emeritus Dr. Klaus-Dieter Ludwig, Humboldt University, Berlin, Germany Review 5 Feb. 2018
  Assoc. Prof. Dr. Gabriele Dillmann, Denison University, USA Opinion 5 Feb. 2018 г.
  Prof. Dr. Nikolina Burneva, Veliko Tarnovo University, Bulgaria Opinion 5 Feb. 2018
  Prof. Dr. Ljudmila Ivanova, Veliko Tarnovo University, Bulgaria Opinion 5 Feb. 2018
  Prof. Dr. Irena Vassileva, New Bulgarian University, Bulgaria Opinion 5 Feb. 2018
  Prof. Dr. Rossitsa Gradeva, American University in Bulgaria (Chair) Opinion 5 Feb. 2018
  Prof. Dr. Phil. Sc. Maria Grozeva, New Bulgarian University, Bulgaria (Alternative)
  Prof. Emeritus Dr. Jarmo Korhonen, University of Helsinki, Finland (Alternative)

  Candidate: Dr. Diana Stantcheva

  Abstracts
  Conclusive meeting of the Academic Jury - Minutes
  Meeting of the Faculty Council - Minutes

 • Date of advertisement in State Gazette: September 9, 2016 / Дата на обявата в Държавен вестник: 9 септември 2016 г.

  Documents submission deadline: November 8, 2016/ Срок за подаване на документи: 8 ноември 2016 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a habilitation procedure for:

  Associate Professor in professional field 3.3 Political Science (democratic transitions, public policy, political elites, comparative politics, East European politics, political parties, gender and politics, populism) – one.

  Deadline for applications: two months after the date of the publication of this advertisement. The habilitation procedure and the related AUBG policies are published on www.aubg.edu . Documents submission: AUBG, office # 6, 073/888 411.

  Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за:

  доцент по 3.3 Политически науки (демократизация и политика на прехода, публична политика, политически елити, сравнителна политика, източноевропейска политика, политически партии, джендър и политика, популизъм) – един.

  Срок за подаване на документи: два месеца след датата на публикуване на тази обява. Хабилитационната процедура и свързаните с нея политики на АУБ са публикувани на www.aubg.edu .Подаване на документи: АУБ, кабинет № 6, 073/ 888 411.

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirementsare set forth to reflect the specifics of the procedure.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурса.

  Научно жури:заповед за назначаване.

  Състав Изготвя Дата на публикуване
  Доц. д-р Джефри Нилсен (Американски Университет в България) (Председател) Становище 8.02.2017
  Проф. д.п.н. Антоний Тодоров (Нов български университет) Становище 8.02.2017
  Проф. д-р Габриела Белова (Югозападен университет) Рецензия 8.02.2017 г.
  Проф. д-р Людмил Георгиев (Нов български университет)/td> Становище 8.02.2017
  Проф. д-р Георги Апостолов (Югозападен университет) Рецензия 8.02.2017
  Доц. д-р Николай Марин (Югозападен университет) <Становище 8.02.2017
  Доц. д-р Татяна Томова (Софийски университет) Становище 8.02.2017
  Резервен член: Доц. д-р Тамара Тодорова (Американски университет в България)

  Кандидат: д-р Емилия Занкина
  Резюме на трудовете
  Протокол от заключителното заседание на научното жури
  Протокол от заседанието на факултетния съвет

  Jury Member Wrote Publication Date
  Assoc. Prof. Dr. Jeffrey Nilsen (American University in Bulgaria) Opinion 8 Feb. 2017
  Prof. Dr. of Political Science Antonii Todorov (New Bulgarian University) Review 8 Feb. 2017
  Prof. Dr. Gabriela Belova (Southwest University) Review 8 Feb. 2017 г.
  Prof. Dr. Ludmil Gerogiev (New Bulgarian University) Opinion 8 Feb. 2017
  Prof. Dr. Georgi Apostolov (Southwest University) Review 8 Feb. 2017
  Assoc. Prof. Dr. Nikolai Marin (Southwest University) Opinion 8 Feb. 2017
  Assoc. Prof. Dr. Tatiana Tomova (Sofia University) Opinion 8 Feb. 2017
  Alternate member: Assoc. Prof. Dr. Tamara Todorova (American University in Bulgaria)

  Candidate: Dr. Emilia Zankina

  Abstracts
  Meeting of the Faculty Council - Minutes

 • Date of advertisement in State Gazette: September 8, 2015 / Дата на обявата в Държавен вестник: 8 септември 2015 г.

  Documents submission deadline: November 9, 2015/ Срок за подаване на документи: 9 ноември 2015 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a habilitation procedure for:

  Full Professor in professional field 4.5 Mathematics (algebra, noncommutative algebra, quantum algebra, Yang-Baxter equations and related algebraic objects). Deadline for applications: two months after the date of the publication of this advertisement. The habilitation procedure and the related AUBG policies are published on www.aubg.edu . Documents submission: AUBG, office # 6, 073/888 411.

  Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за:

  професор по професионално направление 4.5 Математика (алгебра, некомутативна алгебра, квантова алгебра, уравнения на Янг-Бакстер и асоциирани с тях алгебрични обекти) – един.

  Срок за подаване на документи: два месеца след датата на публикуване на тази обява. Хабилитационната процедура и свързаните с нея политики на АУБ са публикувани на www.aubg.edu .Подаване на документи: АУБ, кабинет № 6, 073/ 888 411.

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of the procedure.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурса.

  Научно жури:заповед за президента на АУБ за назначаване / Academic Jury: President's Jury Appointment Letter

  Състав Изготвя Дата на публикуване
  Доцент д-р Александър Ганчев (Американски университет в България) (Председател) Становище 28.01.2016
  Професор Емеритус, д-р Майкъл Артин (Масачузетски технологичен институт) Рецензия 28.01.2016
  Професор д.м.н. Веселин Дренски (Българска академия на науките) Рецензия 28.01.2016 г.
  Професор д.м.н. Емил Хорозов (Българска академия на науките)/td> Становище 28.01.2016
  Професор д-р Шан Маджид (Университет Куин Мери, Лондон) Рецензия 28.01.2016
  Професор д-р Иван Пенков (Университет „Якобс“ в Бремен) <Становище 28.01.2016
  Професор д-р Азнив Каспарян (Софийски университет) Становище 28.01.2016
  Резервен член: Доцент д-р Иван Чипчаков (Българска академия на науките)

  Кандидат: доц. д-р Татяна Гатева-Иванова

  Резюме на трудовете
  Протокол от заключителното заседание на Научното жури
  Протокол от заседанието на факултетния съвети

  Jury Writes Publicationa date
  Dr. Alexander Ganchev, Associate Professor, Department of Mathematics and Science, American University in Bulgaria (Chair) Opinion 28 Jan. 2016
  Dr. Michael Artin, Emeritus Professor of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology Review 28 Jan. 2016
  Dr. Sc. Vesselin Drensky, Professor of Mathematics, Full Member of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of Mathematics and Informatics, BAS Review 28 Jan. 2016 г.
  Dr. Sc. Emil Horozov, Professor of Mathematics, Corresponding Member of BAS, Institute of Mathematics and Informatics, BAS/td> Opinion 28 Jan. 2016
  Dr. Shahn Majid, Professor of Mathematics, School of Mathematical Sciences, Queen Mary, University of London Review 28 Jan. 2016
  Dr. Ivan Penkov, Professor of Mathematics, Jacobs University, Bremen 28 Jan. 2016
  Dr. Azniv Kasparian, Professor of Mathematics, Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Algebra, Sofia University "St. Kliment Ohridski" Opinion 28 Jan. 2016
  Alternate: Dr. Ivan Chipchakov, Associate Professor of Mathematics, Head of Algebra and Logic Department, Institute of Mathematics and Informatics, BAS

  Candidate: Assoc. Prof. Dr. Tatyana Gateva-Ivanova

  Abstracts
  Conclusive meeting of the Academic Jury - Minutes
  Meeting of the Faculty Council - Minutes

 • Date of advertisements in State Gazette: September 9, 2014 / Дата на обявите в Държавен вестник: 9 септември 2014 г.

  Documents submission deadline: November 10, 2014/ Срок за подаване на документи: 10 ноември 2014 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces habilitation procedures for:

  Associate Professor in professional field 3.8 Economics (new institutional economics, economics in transition, mathematical economics, microeconomics, and international trade) – one;

  Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурси за:

  доцент по 3.8 Икономика (нова институционална икономика, икономики на прехода, математическа икономика, микроикономика и международна търговия) – един;

  Application materials should be submitted to office 101c, AUBG Main Building, 1 G. Izmirliev Sq., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, 073/888411, [email protected].

  Документи се подават в кабинет 101с, АУБ Главна сграда, пл. „Г. Измирлиев“ № 1, 2700 Благоевград, 073/888411, [email protected].

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of each procedure.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурсите.

  Scientific Jury: President’s appointment letter dated November 6, 2014 / Научно жури: заповед на президента от 6 ноември 2014 г.

  Jury Writes Publicationa date
  Dr. Jeffrey Nilsen, Associate Professor, Department of Economics, American University in Bulgaria (Chair) Opinion 6 Feb. 2015
  Dr. Teodor Sedlarski, Associate Professor, Vice Dean for Academic Affairs and International Relations, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Review 6 Feb. 2015
  Dr. Ralitsa Simeonova-Ganeva, Associate Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Opinion 6 Feb. 2015
  Dr. Zoya Mladenova, Professor, Faculty of Finance and Accounting, Varna University of Economics/td> Opinion 6 Feb. 2015
  Dr. Sc. Ivona Yakimova, Professor, Faculty of Finance and Accounting, Varna University of Economics Opinion 6 Feb. 2015
  Dr. Sc. Atanas Leonidov, Professor (retired), Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science 6 Feb. 2015
  Dr. Bharath Ramachandran, Professor (retired) (Mathematical Economics, Statistics and Econometrics), Northern Michigan University, Professor Emeritus Opinion 6 Feb. 2015
  Alternate: Dr. Daehwan Kim, Associate Professor, Department of Economics, Konkuk Uinversity, Seoul

  Candidate: Dr. Tamara Todorova

  Abstracts
  Date of the conclusive meeting of the Jury: March 6, 2015
  Minutes of the last meeting of the Scientific Jury
  Meeting of the Faculty Council - Minutes

  Състав Изготвя Дата на публикуване
  Доц. д-р Джефри Нилсен, АУБ (Председател) Становище 6.02.2015
  Доц. д-р Ралица Ганева (СУ) Становище 6.02.2015
  Доц. д-р Теодор Седларски (СУ) Рецензия 6.02.2015 г.
  Проф. д-р Зоя Младенова, Икономически университет, Варна/td> Становище 6.02.2015
  Проф. д.ик.н. Ивона Якимова, Икономически университет, Варна Становище 6.02.2015
  Проф. д.ик.н. Атанас Леонидов, Икономически институт, БАН <Рецензия 6.02.2015
  Проф. Барат Рамачандран, професор емеритус, Северен Мичигански университет Становище 6.02.2015
  Резервен член: Доц. д-р Дайуан Ким, Университет Конкук, Сеул

  Кандидат: д-р Тамара Тодорова

  Резюме на трудовете
  Протокол от Научното жури
  Протокол от факултетния съвети

  Additional Requirements Assoc. Prof. 1
  Допълнителни изисквания доцент 1

 • Date of advertisements in State Gazette: September 9, 2014 / Дата на обявите в Държавен вестник: 9 септември 2014 г.

  Documents submission deadline: November 10, 2014/ Срок за подаване на документи: 10 ноември 2014 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces habilitation procedures for:

  Associate Professor in professional field 3.8 Economics (Banking, credit, and monetary mechanisms, corporate culture, and FDI in emerging European economies; Economic development among religious or ethnic minority populations; Banking and financial crisis and macroeconomic uncertainty; Panel data econometrics) – one;

  Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурси за:

  доцент по 3.8 Икономика (банкови, кредитни и парични механизми, корпоративна култура и преки чуждестранни инвестиции в развиващите се европейски икономики; икономическо развитие на религиозни и етнически малцинства; банкова и финансова криза и макроикономическа нестабилност; иконометричен анализ на панелни данни) - един;

  Application materials should be submitted to office 101c, AUBG Main Building, 1 G. Izmirliev Sq., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, 073/888411, [email protected].

  Документи се подават в кабинет 101с, АУБ Главна сграда, пл. „Г. Измирлиев“ № 1, 2700 Благоевград, 073/888411, [email protected].

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of each procedure.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурсите.

  Scientific Jury: President’s appointment letter dated November 6, 2014 / Научно жури: заповед на президента от 6 ноември 2014 г..

  Jury Writes Publicationa date
  Dr. Jeffrey Nilsen, Associate Professor, Department of Economics, American University in Bulgaria (Chair) Opinion 6 Feb. 2015
  Dr. Sc. George Chobanov, Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Review 6 Feb. 2015
  Dr. Ralitsa Simeonova-Ganeva, Associate Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Opinion 6 Feb. 2015
  Dr. Burhan Fatih Yavas, Professor of International Business and Finance, Chair of Department of Accounting, Finance & Economics, California State University, Dominguez Hills/td> Review 6 Feb. 2015
  Dr. Neven Valev, Associate Professor of Economics, Georgia State University Review 6 Feb. 2015
  Dr. Murat Somer, Associate Professor of Political Science and International Relations, Koç University 6 Feb. 2015
  Dr. Erol Balkan, Professor of Economics, Hamilton College Opinion 6 Feb. 2015
  Alternate: Dr. Bharath Ramachandran, Professor (retired) (Mathematical Economics, Statistics and Econometrics), Northern Michigan University, Professor Emeritus

  Candidate: Dr. Didar Erdinc: Abstracts

  Date of the conclusive meeting of the Jury: March 6, 2015

  Minutes of the last meeting of the Scientific Jury Minutes of the Faculty Council

  Състав Изготвя Дата на публикуване
  Доц. д-р Джефри Нилсен, АУБ (Председател) Становище 6.02.2015
  Проф. д.ик.н. Георги Чобанов (СУ) Становище 6.02.2015
  Доц. д-р Ралица Ганева (СУ) Становище 6.02.2015 г.
  Проф. д-р Бурхан Фатих Явас, Калифорнийски университет, САЩ/td> Рецензия 6.02.2015
  Доц. д-р Невен Вълев, Университет Джорджия, САЩ <Рецензия 6.02.2015
  Доц. д-р Мурат Сомер, Университет Коч, Турция <Становище> 6.02.2015
  Проф. д-р Ерол Балкан, Колеж Хамилтън, САЩ Становище 6.02.2015
  Резервен член: Проф. Барат Рамачандран, професор емеритус, Северен Мичигански университет

  Кандидат: д-р Дидар Ердинч

  Резюме на трудовете

  Дата на заключителното заседание на журито: 6.03.2015г. Протокол от научно жури

  Протокол от факултетен съвет

  Additional Requirements Assoc. Prof. 1
  Допълнителни изисквания доцент 1

 • Date of advertisements in State Gazette: September 9, 2014 / Дата на обявите в Държавен вестник: 9 септември 2014 г.

  Documents submission deadline: November 10, 2014/ Срок за подаване на документи: 10 ноември 2014 г.

  The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces habilitation procedures for:

  Full Professor in professional field 3.8 Economics (investment and investment policy, corporate finance, investment and portfolio management, company valuation) – one;

  Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурси за:

  професор по 3.8 Икономика (инвестиции и инвестиционна политика, корпоративни финанси, управление на портфолио, оценка на предприятия) – един.

  Application materials should be submitted to office 101c, AUBG Main Building, 1 G. Izmirliev Sq., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, 073/888411, [email protected].

  Документи се подават в кабинет 101с, АУБ Главна сграда, пл. „Г. Измирлиев“ № 1, 2700 Благоевград, 073/888411, [email protected].

  Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of each procedure.

  На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурсите.

  Научно жури/Scientific Jury: President’s appointment letter dated November 3, 2014./заповед на президента от 3 ноември 2014.

  Състав Изготвя Дата на публикуване
  Доц. д-р Джефри Нилсен, АУБ (Председател) Становище 25.11.2014
  Проф. д.ик.н. Георги Савов Чобанов (СУ) Рецензия 21.11.2014
  Доц. д-р Теодор Венков Седларски (СУ) Становище 24.11.2014 г.
  Проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански (УНСС)/td> Рецензия 18.11.2014
  Проф. д.ист.н. Трендафил Атанасов Митев (УНСС) <Рецензия 19.11.2014
  Проф. д.ик.н. Никола Вълков Великов (УНСС) <Становище> 20.11.2014
  Доц. д-р Марчо Марков (УНСС) Становище 20.11.2014
  Резервен член: Доц. д-р Стивън Съливан (АУБ)