Bulgarian Habilitation

Policies and Procedures/ Политики и процедури

Habilitation Procedure
Хабилитационна процедура

Habilitation Dossier Contents
Хабилитационно досие съдържание

Academic Jury Guidelines
Leitfaden für die Habilitationskommission, 2017-18
Научно жури – насоки за работа

Academic Jury Procedural Steps AY 2017-18
Научно жури – процедурни стъпки 2017-18

Academic Position Requirements
Изисквания за заемане на академична длъжност

Review Template
Vorlage für die Erstellung des Gutachtens
Образец рецензия

Opinion Template
Vorlage für die Erstellung der Stellungnahme
Образец становище

Habilitation Procedures/ Конкурси

Associate Professor in professional field 2.1 Philology/ Доцент по 2.1 Филология

Date of advertisement in State Gazette: September 8, 2017 / Дата на обявата в Държавен вестник: 8 септември 2017 г.
Documents submission deadline: November 7, 2017/ Срок за подаване на документи: 7 ноември 2017 г.

The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a habilitation procedure for: Associate Professor in professional field 2.1 Philology (German as a foreign language, lexicology, phraseology, lexicography, terminology, language and gender) – one.

Deadline for applications: two months after the date of the publication
of this advertisement. The habilitation procedure and the related AUBG policies are published on this page. Documents submission: AUBG, office # 6, 073/888 411.

Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the
Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of the procedure.

Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за: доцент по 2.1 Филология (практически немски език, лексикология, фразеология, лексикография, терминология, език и джендър) – един. 

Срок за подаване на документи: два месеца след датата на публикуване на тази обява. Хабилитационната процедура и свързаните с нея политики на АУБ са публикувани на тази страница. Подаване на документи: АУБ, кабинет № 6, 073/ 888 411.

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания , отразяващи спецификата на конкурса.

Научно жури: заповед за назначаване /President's Jury Appointment Letter .

Състав                                                                                                 
 Изготвя   Дата на   публикуване 
проф. д-р Десислава Стоева-Холм
(Университет в Упсала, Швеция)

рецензия
5.02.2018 г.
проф. Емеритус д-р Клаус-Дитер Лудвиг
(Хумболтов университет, Берлин, Германия)
рецензия 5.02.2018 г.
доц. д-р Габриелe Дилман
(Университет "Денисън", Охайо, САЩ)
становище 5.02.2018 г.
проф. д-р Николина Бурнева
(Великотърновски университет, България)
становище 5.02.2018 г.
проф. д-р Людмила Иванова
(Великотърновски университет, България)
становище 5.02.2018 г.
проф. д-р Ирена Василева
(Нов български университет, България)
становище 5.02.2018 г.
проф. д-р Росица Градева
(Американски университет в България, Председател)
становище 5.02.2018 г.

Резервен член:

проф. д-р Ярмо Коронен
(Хелзински университет, Финландия)
Резервен член:
проф. д.фил.н. Мария Грозева
(Нов български университет, България)

Кандидат: д-р Диана Станчева

Резюме на трудовете

Протокол от заключителното заседание на научното жури
Протокол от заседанието на факултетния съвет

Jury Membership Writes Publication Date
Prof. Dr. Dessislava Stoeva-Holm, Upsala University, Sweden Review
5.02.2018
Prof. Emeritus Dr. Klaus-Dieter Ludwig, Humboldt University, Berlin, Germany Review 5.02.2018
Assoc. Prof. Dr. Gabriele Dillmann, Denison University, USA Opinion 5.02.2018
Prof. Dr. Nikolina Burneva, Veliko Tarnovo University, Bulgaria Opinion 5.02.2018
Prof. Dr. Ljudmila Ivanova, Veliko Tarnovo University, Bulgaria Opinion 5.02.2018
Prof. Dr. Irena Vassileva, New Bulgarian University, Bulgaria Opinion 5.02.2018
Prof. Dr. Rossitsa Gradeva, American University in Bulgaria (Chair)
Opinion 5.02.2018
Alternates:
Prof. Dr. Phil. Sc. Maria Grozeva, New Bulgarian University, Bulgaria

Prof. Emeritus Dr. Jarmo Korhonen, University of Helsinki, Finland

Candidate: Dr. Diana Stantcheva

Abstracts
Conclusive meeting of the Academic Jury - Minutes
Meeting of the Faculty Council - Minutes

Associate Professor in professional field 3.3 Political Science / доцент по 3.3 Политически науки

Date of advertisement in State Gazette: September 9, 2016 / Дата на обявата в Държавен вестник: 9 септември 2016 г.

Documents submission deadline: November 8, 2016/ Срок за подаване на документи: 8 ноември 2016 г.

The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a habilitation procedure for:

Associate Professor in professional field 3.3 Political Science
(democratic transitions, public policy, political elites, comparative politics, East European politics, political parties, gender and politics, populism) – one.

Deadline for applications: two months after the date of the publication
of this advertisement. The habilitation procedure and the related AUBG policies are published on www.aubg.edu . Documents submission: AUBG, office # 6, 073/888 411.

Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за:

доцент по 3.3 Политически науки (демократизация и политика на прехода, публична политика, политически елити, сравнителна политика, източноевропейска политика, политически партии, джендър и политика, популизъм) – един.

Срок за подаване на документи: два месеца след датата на публикуване на тази обява. Хабилитационната процедура и свързаните с нея политики на АУБ са публикувани на www.aubg.edu .Подаване на документи: АУБ, кабинет № 6, 073/ 888 411.

Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the
Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of the procedure.

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурса.

Научно жури: заповед за назначаване.

Състав                                                                    

Изготвя     

Дата на публикуване

Доц. д-р Джефри Нилсен
(Американски Университет в България)
(Председател)
становище
08.02.2017 г.
Проф. д.п.н. Антоний Тодоров
(Нов български университет)
становище 08.02.2017 г.
Проф. д-р Габриела Белова
(Югозападен университет)
рецензия 08.02.2017 г.
Проф. д-р Людмил Георгиев
(Нов български университет)
становище 08.02.2017 г.
Проф. д-р Георги Апостолов
(Югозападен университет)
рецензия 08.02.2017 г.
Доц. д-р Николай Марин
(Югозападен университет)
становище 08.02.2017 г.
Доц. д-р Татяна Томова
(Софийски университет)
становищe 08.02.2017 г.
Резервен член:
Доц. д-р Тамара Тодорова
(Американски университет в България)

Кандидат: д-р Емилия Занкина

Резюме на трудовете

Протокол от заключителното заседание на Научното жури
Протокол от заседанието на факултетния съвет

Jury membership                                                 Writes Publication date
Assoc. Prof. Dr. Jeffrey Nilsen
(American University in Bulgaria)
opinion 08.02.2017
Prof. Dr. of Political Science Antonii Todorov
(New Bulgarian University)
opinion 08.02.2017
Prof. Dr. Gabriela Belova
(Southwest University)
review 08.02.2017
Prof. Dr. Ludmil Gerogiev
(New Bulgarian University)
opinion 08.02.2017
Prof. Dr. Georgi Apostolov
(Southwest University)
review 08.02.2017
Assoc. Prof. Dr. Nikolai Marin
(Southwest University)
opinion 08.02.2017
Assoc. Prof. Dr. Tatiana Tomova
(Sofia University)
opinion 08.02.2017
Alternate member:
Assoc. Prof. Dr. Tamara Todorova
(American University in Bulgaria)

Candidate: Dr. Emilia Zankina

Abstracts
Conclusive meeting of the Academic Jury - Minutes
Meeting of the Faculty Council - Minutes

Full Professor in professional field 4.5 Mathematics / професор по 4.5 Математика

Date of advertisement in State Gazette: September 8, 2015 / Дата на обявата в Държавен вестник: 8 септември 2015 г.


Documents submission deadline: November 9, 2015/ Срок за подаване на документи: 9 ноември 2015 г.

The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces a habilitation procedure for:

Full Professor in professional field 4.5 Mathematics (algebra, noncommutative algebra, quantum algebra, Yang-Baxter equations and related algebraic objects). Deadline for applications: two months after the date of the publication of this advertisement. The habilitation procedure and the related AUBG policies are published on www.aubg.edu . Documents submission: AUBG, office # 6, 073/888 411.

Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурс за:

професор по професионално направление 4.5 Математика (алгебра, некомутативна алгебра, квантова алгебра, уравнения на Янг-Бакстер и асоциирани с тях алгебрични обекти) – един. 

Срок за подаване на документи: два месеца след датата на публикуване на тази обява. Хабилитационната процедура и свързаните с нея политики на АУБ са публикувани на www.aubg.edu .Подаване на документи: АУБ, кабинет № 6, 073/ 888 411.

Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the
Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of the procedure. 

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания , отразяващи спецификата на конкурса.

Научно жури: заповед на президента на АУБ за назначаване / Academic Jury: President's Appointment Letter

Състав
Изготвя
Дата на публикуване

Доцент д-р Александър Ганчев (Американски университет в България) (Председател)

становище

28 януари 2016 г.

Професор Емеритус, д-р Майкъл Артин (Масачузетски технологичен институт)

рецензия 28 януари 2016 г.

Професор д.м.н. Веселин Дренски (Българска академия на науките)

рецензия 28 януари 2016 г.

Професор д.м.н. Емил Хорозов (Българска академия на науките)

становище

28 януари 2016 г.

Професор д-р Шан Маджид  (Университет Куин Мери, Лондон)

рецензия

28 януари 2016 г.

Професор д-р Иван Пенков (Университет „Якобс“ в Бремен)

становище

28 януари 2016 г.

Професор д-р Азнив Каспарян (Софийски университет)

становище

28 януари 2016 г.

Резервен член: Доцент д-р Иван Чипчаков (Българска академия на науките)


Кандидат: доц. д-р Татяна Гатева-Иванова
Резюме на трудовете
Протокол от заключителното заседание на Научното жури
Протокол от заседанието на факултетния съвет


Dr. Alexander Ganchev, Associate Professor, Department of Mathematics and Science, American University in Bulgaria (Chair)

Opinion

28 January 2016

Dr. Michael Artin, Emeritus Professor of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology

Review

28 January 2016

Dr. Sc. Vesselin Drensky, Professor of Mathematics, Full Member of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of Mathematics and Informatics, BAS

Review

28 January 2016

Dr. Sc. Emil Horozov, Professor of Mathematics, Corresponding Member of BAS, Institute of Mathematics and Informatics, BAS

Opinion

28 January 2016

Dr. Shahn Majid, Professor of Mathematics, School of Mathematical Sciences, Queen Mary, University of London

Review

28 January 2016

Dr. Ivan Penkov, Professor of Mathematics, Jacobs University, Bremen

Opinion

28 January 2016

Dr. Azniv Kasparian, Professor of Mathematics, Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Algebra, Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Opinion

28 January 2016

Alternate:  Dr. Ivan Chipchakov, Associate Professor of Mathematics, Head of Algebra and Logic Department, Institute of Mathematics and Informatics, BAS


Candidate: Assoc. Prof. Dr. Tatyana Gateva-Ivanova
Abstracts
Conclusive meeting of the Academic Jury - Minutes
Meeting of the Faculty Council - Minutes

Associate Professor in professional field 3.8 Economics / доцент по 3.8 Икономика

Date of advertisements in State Gazette: September 9, 2014 / Дата на обявите в Държавен вестник: 9 септември 2014 г.

Documents submission deadline: November 10, 2014/ Срок за подаване на документи: 10 ноември 2014 г. 

The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces habilitation procedures for: 

Associate Professor in professional field 3.8 Economics (new institutional economics, economics in transition, mathematical economics, microeconomics, and international trade) – one; 

Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурси за: 

доцент по 3.8 Икономика (нова институционална икономика, икономики на прехода, математическа икономика, микроикономика и международна търговия) – един;

Application materials should be submitted to office 101c, AUBG Main Building, 1 G. Izmirliev Sq., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, 073/888411, tpapazova@aubg.bg. 

Документи се подават в кабинет 101с, АУБ Главна сграда, пл. „Г. Измирлиев“ № 1, 2700 Благоевград, 073/888411, tpapazova@aubg.bg. 

Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of each procedure. 

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурсите.

Scientific Jury: President’s appointment letter dated November 6, 2014/ Научно жури: заповед на президента от 6 ноември 2014 г.

Jury Membership Writes Publication

Date

Dr. Jeffrey Nilsen, Associate Professor, Department of Economics, American University in Bulgaria (Chair) Opinion February 6, 2015
Dr. Teodor Sedlarski, Associate Professor, Vice Dean for Academic Affairs and International Relations, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Review

February 6, 2015

Dr. Ralitsa Simeonova-Ganeva, Associate Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Opinion

February 6, 2015

Dr. Zoya Mladenova, Professor, Faculty of Finance and Accounting, Varna University of Economics

Opinion

February 6, 2015

Dr. Sc. Ivona Yakimova, Professor, Faculty of Finance and Accounting, Varna University of Economics Opinion

February 6, 2015

Dr. Sc. Atanas Leonidov, Professor (retired), Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Science Review

February 6, 2015

Dr. Bharath Ramachandran, Professor (retired) (Mathematical Economics, Statistics and Econometrics), Northern Michigan University, Professor Emeritus Opinion

February 6, 2015

Alternate:
Dr. Daehwan Kim, Associate Professor, Department of Economics, Konkuk Uinversity, Seoul

Candidate: Dr. Tamara Todorova: Abstracts
Date of the conclusive meeting of the Jury: March 6, 2015

Minutes of the last meeting of the Scientific Jury

Minutes of the Faculty Council

Състав на Научното жури Изготвя Дата на публикуване
Доц. д-р Джефри Нилсен, АУБ (Председател) становище 6 февруари 2015 г.
Доц. д-р Ралица Ганева (СУ) становище

6 февруари 2015 г.

Доц. д-р Теодор Седларски (СУ) рецензия

6 февруари 2015 г.

Проф. д-р Зоя Младенова, Икономически университет, Варна становище

6 февруари 2015 г.

Проф. д.ик.н. Ивона Якимова, Икономически университет, Варна становище

6 февруари 2015 г.

Проф. д.ик.н. Атанас Леонидов, Икономически институт, БАН рецензия

6 февруари 2015 г.

Проф. Барат Рамачандран, професор емеритус,

Северен Мичигански университет

становище

6 февруари 2015 г.

Резервен член:
Доц. д-р Дайуан Ким, Университет Конкук, Сеул

Кандидат: д-р Тамара Тодорова: Резюме на трудовете
Дата на заключителното заседание на журито: 6.03.2015г.

Протокол от научно жури

Протокол от факултетен съвет

Additional Requirements Assoc. Prof. 1 
Допълнителни изисквания доцент 1

Associate Professor in professional field 3.8 Economics/ доцент по 3.8 Икономика

Date of advertisements in State Gazette: September 9, 2014 / Дата на обявите в Държавен вестник: 9 септември 2014 г.

Documents submission deadline: November 10, 2014/ Срок за подаване на документи: 10 ноември 2014 г.  

The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces habilitation procedures for: 

Associate Professor in professional field 3.8 Economics (Banking, credit, and monetary mechanisms, corporate culture, and  FDI in emerging European economies; Economic development among religious or ethnic minority populations; Banking and financial crisis and macroeconomic uncertainty; Panel data econometrics) – one; 

Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурси за:

доцент по 3.8 Икономика (банкови, кредитни и парични механизми, корпоративна култура и преки чуждестранни инвестиции в развиващите се европейски икономики; икономическо развитие на религиозни и етнически малцинства; банкова и финансова криза и макроикономическа нестабилност; иконометричен анализ на панелни данни) - един;

Application materials should be submitted to office 101c, AUBG Main Building, 1 G. Izmirliev Sq., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, 073/888411,  tpapazova@aubg.bg.

Документи се подават в кабинет 101с, АУБ Главна сграда, пл. „Г. Измирлиев“ № 1, 2700 Благоевград, 073/888411, tpapazova@aubg.bg.  

Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of each procedure. 

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурсите.

Scientific Jury: President’s appointment letter dated November 6, 2014/ Научно жури: заповед на президента от 6 ноември 2014 г.

Jury Membership Writes Publication

Date

Dr. Jeffrey Nilsen, Associate Professor, Department of Economics, American University in Bulgaria (Chair) Opinion

February 6, 2015

Dr. Sc. George Chobanov, Professor, Faculty of Economics  and Business Administration, Sofia University

Opinion

February 6, 2015
Dr. Ralitsa Simeonova-Ganeva, Associate Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Opinion

February 6, 2015

Dr. Burhan Fatih Yavas, Professor of International Business and Finance, Chair of Department of Accounting, Finance & Economics,  California State University, Dominguez Hills

Review

February 6, 2015

Dr. Neven Valev, Associate Professor of Economics, Georgia State University

Review

February 6, 2015

Dr. Murat Somer, Associate Professor of Political Science and International Relations, Koç University

Opinion

February 6, 2015

Dr. Erol Balkan, Professor of Economics, Hamilton College

Opinion February 6, 2015
Alternate:

Dr. Bharath Ramachandran, Professor (retired)
(Mathematical Economics, Statistics and Econometrics), Northern Michigan University, Professor Emeritus

Candidate: Dr. Didar Erdinc: Abstracts
Date of the conclusive meeting of the Jury: March 6, 2015

Minutes of the last meeting of the Scientific Jury

Minutes of the Faculty Council

Състав на Научното жури Изготвя Дата на публикуване
Доц. д-р Джефри Нилсен, АУБ (Председател) становище 6 февруари 2015 г.

Проф. д.ик.н. Георги Чобанов (СУ)

становище

6 февруари 2015 г.

Доц. д-р Ралица Ганева (СУ)

становище

6 февруари 2015 г.

Проф. д-р Бурхан Фатих Явас, Калифорнийски университет, САЩ

рецензия

6 февруари 2015 г.

Доц. д-р Невен Вълев, Университет Джорджия, САЩ

рецензия

6 февруари 2015 г.

Доц. д-р Мурат Сомер, Университет Коч, Турция

становище

6 февруари 2015 г.

Проф. д-р Ерол Балкан, Колеж Хамилтън, САЩ

становище 6 февруари 2015 г.
Резервен член:

Проф. Барат Рамачандран, професор емеритус, Северен Мичигански университет

Кандидат: д-р Дидар Ердинч: Резюме на трудовете
Дата на заключителното заседание на журито: 6.03.2015г.

Протокол от научно жури

Протокол от факултетен съвет

Additional Requirements Assoc. Prof. 2
Допълнителни изисквания доцент 2

Full Professor in professional field 3.8 Economics/ професор по 3.8 Икономика

Date of advertisements in State Gazette: September 9, 2014 / Дата на обявите в Държавен вестник: 9 септември 2014 г.

Documents submission deadline: November 10, 2014/ Срок за подаване на документи: 10 ноември 2014 г.  

The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, announces habilitation procedures for:  

Full Professor in professional field 3.8 Economics (investment and investment policy, corporate finance, investment and portfolio management, company valuation) – one; 

Американски университет в България, гр. Благоевград, обявява конкурси за: 

професор по 3.8 Икономика (инвестиции и инвестиционна политика, корпоративни финанси, управление на портфолио, оценка на предприятия) – един. 

Application materials should be submitted to office 101c, AUBG Main Building, 1 G. Izmirliev Sq., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, 073/888411,  tpapazova@aubg.bg.  

Документи се подават в кабинет 101с, АУБ Главна сграда, пл. „Г. Измирлиев“ № 1, 2700 Благоевград, 073/888411, tpapazova@aubg.bg.  

Based on art. 15 para. 1 of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, and in view of the AUBG Habilitation Procedure and internal policies, additional requirements are set forth to reflect the specifics of each procedure. 

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и във връзка с Хабилитационната процедура и вътрешните политики на АУБ са определени допълнителни изисквания, отразяващи спецификата на конкурсите.

Научно жури/Scientific Jury: заповед на президента /President’s appointment letter от 3 ноември 2014 г./dated November 3, 2014

Състав Изготвя Дата на публикуване
Доц. д-р Джефри Нилсен (АУБ)

(Председател)

становище 25 ноември 2014 г.
Проф. д.ик.н. Георги Савов Чобанов (СУ) рецензия 21 ноември 2014 г.
Доц. д-р Теодор Венков Седларски (СУ) становище 24 ноември 2014 г.
Проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански (УНСС) рецензия 18 ноември 2014 г.
Проф. д.ист.н. Трендафил Атанасов Митев (УНСС) рецензия 19 ноември 2014 г.
Проф. д.ик.н. Никола Вълков Великов (УНСС) становище 20 ноември 2014 г.
Доц. д-р Марчо Марков (УНСС) становище 20 ноември 2014 г.
Резервен член:
Доц. д-р Стивън Съливан (АУБ)
× 

Кандидати: д.ик.н. Мирослав Матеев: Резюме на трудовете
Дата на заключителното заседание на журито: 2.12.2014г.
Протокол от научно жури
Протокол от факултетен съвет

Additional Requirements Full Prof.
Допълнителни изисквания професор

We are Social