Политики и процедури на ELI

Политики и процедури на ELI

For English click here.

Ръководство за студенти

Въведение

Мисия: Мисията на Института по английски език (ELI) в Американския университет в България е да предоставя обучение по английски език на кандидат-студенти на АУБ, бъдещи лидери на региона, както и на всички останали, които се интересуват от изучаване на английски като чужд език.

Цел: Целта на Института по английски език (ELI) в Американския университет в България е да помога на студентите да постигат своите академични цели, като предоставя най-висок стандарт на обучение по английски език.

Мото: Силата на традицията

Добре дошли в Института по английски език към Американския университет в България. Ако мечтаете за академична кариера в университет с обучение на английски, ето къде мечтите Ви ще започнат да се стават реалност. Високо квалифицирани преподаватели, най-съвременно обучение с модерни технологии и методи на преподаване насочени към студента са само няколко от активите на нашето училище. Институтът по английски език е спомагателна самоподдържаща се единица към Американския университет в България и е създадена да предлага обучение по английски език на всяко ниво на владеене на английски език - от нулево до напреднало ниво, последвано от подготовка за TOEFL и IELTS.

Правила

Преподавателят е отговорен за създаването на среда насочена към студента. Това включва подготовка и предоставяне на достатъчно за учениците време за участие, както и поддържане на приятна атмосфера в класната стая. Необходимо е строго спазване на дисциплинарните политиките. В класната стая може да има много разсейващи фактори, които трябва да бъдат сведени до минимум от преподавателя. Подобни разсейващи фактори могат да включват, но не се ограничават само до: мобилни телефони, говорене в неподходящо време, използване на родни езици и преписване. След изрично предупреждение за използване на телефон по време на час, без да е належащо, за прекъсване на преподавателя, за говорене на родния език, за преписване, неуважение към другите курсисти и преподаватели, обучението на  курсиста  ще бъде прекратено, без да се дължи връщането на такса.

В началото на всеки час учениците трябва да бъдат помолени да изключат своите телефони. Ако учениците не направят това, на студента се отправя предупреждение. При повторно нарушение, курсистът се изключва от групата. Ако телефонът е абсолютна необходимост, за работа или спешни случаи, трябва да се постави на безшумна/вибрираща функция и ученикът трябва да седи близо до вратата, за да минимизира нарушаването на провеждането на часа.

Учениците се насърчават да поемат активна роля в говоренето на английски по време на повечето часове, тъй като това е неразделна част от усвояването на езика. Въпреки това, преподавателят е този, който определя кога е подходящото време на даден курсист да се включи в обсъждането. Въпросите са добре дошли, но на студентите трябва да им бъде напомнено да изчакат, докато преподавателят приключи с поясненията и да не бъде прекъсван. Не трябва да се толерират студенти, които свободно говорят на родния си език по време на час.

Преписването е сериозно нарушение и не трябва да бъде толерирано. На студентите трябва да се напомни за сериозността на техните действия, когато става въпрос за преписване и при никакви обстоятелства то не бива да остава ненаказано. Политиките за преписване трябва да бъдат очертани в учебната програма и обстойно обсъдени в първия учебен ден. Отговорност на преподавателя е да създаде среда, в която преписването е невъзможно.

По време на онлайн обучение, всички студенти трябва да работят с включена камера. При неспазване на това задължение, преподавателят може да не включва студент в обсъждането на материала по време на часа, докато той/тя е с изключена камера.

 Кандидатите

Обществени програми:

Ориентираните към общността програми в ELI са предназначени за всички български граждани, както и чуждестранни студенти.

Програмата, ориентирана към детската общност, е предназначена за деца от 7 до 13 години. Те имат възможност да овладеят английски език от абсолютно начинаещо до средно ниво на владеене, използвайки оригинални Кеймбридж учебници, както и материали на Oxford University Press. На децата е осигурена спокойна атмосфера, в която чрез интерактивни игри, текстове и мултимедийни устройства се усвояват всички умения по английски език.

Висококвалифицираният преподавателски състав, българи и носители на езика, предлага най-новите методи за преподаване на английски език (ELT) за насърчаване на успеха на всеки ученик.

Програмата, ориентирана към общността за възрастни, е предназначена за лица над 14 години, които желаят да усъвършенстват знанията си по английски език в среда, която изцяло е насочена към студента. Програмата се състои от 10 нива на английски език и е отворена за всеки - от абсолютно начинаещ до напреднал.

Независимо дали изучавате английски за училище, забавление или бизнес, тези курсове са насочени към максималното използване на английски език както в писмена, така и в устна форма. Екип от квалифицирани български и носители на английски език преподаватели използват широко разпространените учебници от серията Headway на Оксфорд Прес, както и различни допълнителни материали, за да помогнат на студентите да придобият необходимите знания, за да използват английски език с увереност.

Определяне на ниво

Определянето на правилното ниво на студента е изключително важно за постигане на успех. Студентите, които започват като абсолютно начинаещи, ще бъдат регистрирани веднага в тези курсове. Всички останали студенти трябва да преминат входящи тестове, за да може ELI да оцени техните езикови умения и да ги постави в курс, който е подходящ за техните нужди.

Входящият тест се използва за тестване на студенти, идващи от други езикови центрове и училища. Таксата от 5 евро за този тест се заплаща заедно с таксата за курса.

Продължаващи ELI студенти не са длъжни да правят тест за определяне на ниво, ако успешно са завършили курс от предишно ниво през последните 2 години. След изминаване на 2 години от завършен в ELI курс, не се препоръчва студентът да се регистрира без да е положил тест за определяне на ниво, тъй като владеенето на английски език може да се е променило значително.

Присъствие

В програмата ориентирана към обществеността за 14+, един академичен час на програмата е 45 минути. В Детската програма, един академичен час е 40 минути.

Студентите се насърчават да посещават всяко занятие. Ако дори една сбирка е пропусната по време на курса, крайната оценка на ученика ще бъде засегната.

Административен персонал на ELI

  • Директор – Николина Радева – Тел. 073/ 888 556
  • Заместник-директор/ координатор на EAP – Станислава Гюрова – Тел. 073/ 888 557
  • Административен сътрудник – Златина Елезова – Тел. 073/ 888 555

ELI сертификат за завършеност

При успешно завършване на ELI курс се издава сертификат за завършен курс за всеки студент. Всеки сертификат, издаден от ELI, е уникален с цел проследяване и избягване на фалшиви копия. Сертификатът е подписан от преподавателите и директора на ELI и е подпечатан с печата на АУБ. Сертификатът се връчва на заключителната среща на класа и специална приемо-предавателна форма трябва да бъде подписана от ученика, който го получава. За есенно/пролетните курсове сертификатите се издават в рамките на седмица от финалния тест. За летните курсове те се издават на следващия ден след финалния тест.

Сертификатът се получава лично от всеки студент. Ако студентът има неизплатени финансови задължения или не е върнал картата за достъп, ELI ще запази сертификата, докато всички такси за курса не бъдат уредени.

Оригиналният сертификат, който се връчва на студентите при успешно завършване на курса се подготвя на специална хартия с воден знак. В случай, че това копие бъде изгубено от студента, подобно копие, изготвено върху обикновена хартия, ще бъде предоставено безплатно. Ако ученикът желае да има сертификат на ценна хартия, копие от сертификата на оригинална хартия може да бъде преиздадено на цена от 10 евро. Новият сертификат ще носи знака „ЗАВЕРЕНО КОПИЕ“ на лицевата страна на документа на мястото на подписите на преподавателите.

Оценки [Студент]

Студентите се оценяват въз основа на комбинация от работата им по време на курса, тестови оценки, участие в клас и други по преценка на преподавателя и предварително съгласувано с директора. Основният акцент пада върху финалния изпит.

Присъствието е наложително за успеха на студента във всички ELI курсове.

Политика за оценяване

За да получите сертификат от ELI, потвърждаващ успешното завършване на което и да е ниво програмата за възрастни, студентът трябва да постигне успех от най-малко 66% в края на курса (по шестобална скала това е Добър 4). Крайната оценка е комбинация от присъствие, участие в клас, текущи тестове, междинен тест и финален тест. По преценката на преподавателя(ите) всеки компонент може да има различна тежест за определяне на финалната оценка.

Отговорност на студентите е да се свържат с преподавателя или с колегите си, когато са пропуснали час, с извинение или без извинение, така че те да се уведомят за домашните задачи и да бъдат подготвени за следващия час, на който те присъстват. Студентите, които са пропуснали някое от оценяванията в клас, носят отговорност сами да се договарят със своя преподавател(и) и да компенсират пропуснатия материал.

Само междинни тестове могат да бъдат наваксвани при извинено отсъствие. Поправителен междинен изпит може да се организира само преди раздаването на резултатите от междинния тест на останалите студенти във време удобно за ученика и преподавателя. В такъв случай няма приспадане на точки от финалната оценка. За неизвинени отсъствия преподавателят няма ангажимент да осигурява поправка.

Датата на финалния тест е фиксирана и тя не може да бъде променяна. Ако ученик има основателна причина да не се яви на последния тест,тогава той/тя има 2 възможности: 

  • или да направи тест „поправка“ (на друга фиксирана дата), което не позволява на ученика да получи сертификат, но му/й дава право да се запише в следващо ниво;
  • или да направи финален тест от съответното ниво в края на следващия семестър с друга група. (В този случай студентът получава сертификат след успешно преминаване на финалния тест.)

Ако по някаква причина студент не завърши успешно записания от него курс, той/тя може да направи едно от следните неща:

  • Да се запише отново в същия курс.
  • Да повтори само финалния тест (предоставен на следващата сесия; първият път срещу такса от 5 ЕВРО, а всеки следващ път - 15 ЕВРО.) 

Регистрация

Тъй като всички курсове са на принципа на записване до изтичане на крайния срок или до попълване на местата в групите, студентите трябва да се регистрират възможно най-рано. Успехът не може да бъде гарантиран, ако студентът е пропуснал повече от 4 занятия. За студентите от програмите, ориентирани към общността, записването става чрез детайлно попълване на онлайн регистрационна форма.

За запитване относно записвания, моля изпратете имейл на eli@aubg.edu.

Плащането на кура за обучение се извършва по банков път.

Име на банката: Райфайзенбанк ЕАД, клон Благоевград

Име на сметката: Американски университет в България

IBAN: BG37RZBB 9155 1087 0037 16, BIC/SWIFT: RZBBBGSF в лева

Основание за плащане: Езиков курс + 3 имена на курсиста + ниво на курсиста

След извършено плащане, сниманото банково нареждане се изпраща по електронен път на адрес: eli@aubg.edu.

Студентите трябва да заплатят всички такси преди започване на курса.

Възстановяването на средства може да бъде уредено, когато студентът трябва да отмени регистрацията преди започване на курса. При отказ от курса преди започване на семестъра, на студентите ще бъдат възстановени 80% от таксата за курса. След започването на курса, не се възстановяват такси.

Предлагат се отстъпки за ELI програмите. Във всички програми членовете на едно и също семейство записани по едно и също време на курс се възползват от 15% отстъпка за един член.

Цени и описания на курсове

Курсове за възрастни, ориентирани към общността* (таксите за обучение могат да бъдат актуализирани)

Beginner - 100 часа - 374 лв. 369 ЕВРО

Elementary - 100 часа - 374 лв. 369 ЕВРО

Pre-Intermediate 1 – 80 - 349 лв. 369 ЕВРО

Pre-Intermediate 2 – 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Intermediate 1 – 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Intermediate 2 - 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Upper-Intermediate 1 - 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Upper-Intermediate 2 – 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Advanced 1 – 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Advanced 2 - 80 часа - 349 лв. 369 ЕВРО

Английски за специфични цели:

TOEFL/IELTS - 80 или 75 часа - 426 лв. 434 ЕВРО

Академична програма:

Стъпка 1 или 2 - 1880 USD

Стъпка 3 - 1165 USD

Програмата, ориентирана към общността за възрастни в ELI е насочена към студенти 14+, които желаят да надградят езиковите си умения по английски език. Академичният час в тази програма е 45 минути. През учебната година [октомври-май] тази програма обслужва Благоевград и околните региони. За студенти от Beginner и Elementary часовете се провеждат два пъти на седмица по 4 часа на ден с български учител. За студенти от Pre Intermediate 1 до Advanced, часовете се провеждат два пъти седмично по 3 академични часа. Едното занятие е с български преподавател, а другото е с носител на английски език.

През летния семестър [юли] тази програма обслужва цяла България, както и чуждестранни студенти. Курсовете през лятото се провеждат всеки ден в продължение на четири седмици. Курсове от 100 академични часа се провеждат по 5 часа всеки ден от понеделник до петък. Курсове от 80 академични часа се провеждат по 4 часа всеки ден: 2 часа с български преподавател и 2 часа с носител на английски език.

Програма, ориентирана към децата* (таксите за обучение могат да бъдат актуализирани)

Pre Starter A – 60 часа - 287 лв. 287 ЕВРО

Pre Starter B – 60 часа - 287 лв. 287 ЕВРО

Starter – 60 часа - 287 лв. 287 ЕВРО

Elementary – 60 часа - 287 лв. 287 ЕВРО

Pre-Intermediate – 60 часа - 287 лв. 287 ЕВРО

Intermediate – 60-часа - 287 ЛВ 287 ЕВРО

Програмата, ориентирана към детската общност, е насочена към ученици от 7-13 години, които искат да научат английски език. Един академичен час в тази програма е 40 минути. През учебната година [октомври-май] тази програма обслужва Благоевград и околния регион. Курсовете продължават цяла учебна година и се заплащат на две вноски – преди началото на есенния и преди началото на пролетния семестър. Pre Starter A ниво се провежда 2 пъти седмично по 2 часа на ден с български преподавател(и). От Pre Starter B до Intermediate, курсовете се провеждат 2 пъти седмично по 2 академични часа на ден. 2 часа са с български преподавател и два часа са с носител на английски език. След определяне на входно ниво, на учениците може да бъде разрешено да се запишат в курс в средата на учебната година, между семестрите (т.е. преди началото на пролетния семестър), ако могат да демонстрират подходящо ниво на владеене на английски език.

През летния семестър [юни] тази програма обслужва България и други региони. Часовете в този курс се провеждат всеки ден от понеделник до петък в продължение на 3 седмици. Студенти, идващи от други езикови школи и училища ще бъдат тествани, за да бъдат поставени в подходящия курс.

Летните курсове са устроени така, че да служат за затвърждаване и надграждане на научения материал през учебната година. Ето защо, летните курсове за деца  са по-интерактивни и се фокусират върху това да накарат децата да участват в прилагането на техните езикови умения.

* Всички курсове и таксите за курсове подлежат на промяна. Българските граждани отговарят на условията за намалени цени.

Права и привилегии

За продължаващи ELI студенти не е необходимо да се полагат тестове за определяне на ниво, ако са завършили курс през последните 2 години. След изминаване на 2 години, откакто студентът е посещавал ELI, той/тя трябва да направи тест за определяне на ниво.

Карти за достъп

Студентите в неинтензивната вечерна програма ориентирана към общността, получават карти за достъп до ELI. Тези карти трябва да се използват само за достъп до класните стаи в ELI. При завършване на курса, студентите трябва да върнат тези карти на администрацията. Ако студент не върне картата, сертификатът за завършено обучение се задържа до връщане на картата. Ако ученик е загубил картата си, той/тя трябва да заплати такса в размер на 20лв.

Учебни материали

Студентите са отговорни за набавянето на всички необходими материали за техните часове (напр. учебници, работни тетрадки и др.). Тези материали НЕ са включени в платената такса за обучение за курса. Всички необходими учебници и работни тетрадки могат да бъдат закупени от книжарницата на АУБ.

Използване на английски език в ELI

Английският е официалният език в ELI; следователно от учениците се очаква да общуват на английски, докато са в класната стая и във всички помещения на ELI. Те са насърчавани да използват английски език, колкото е възможно повече извън класната стая, тъй като това ще им помогне да успеят не само по време на курса, но и в общото си разбиране и използване на английския като чужд език.

Въпроси

Всички въпроси относно тези политики/процедури трябва да бъдат насочени към администрацията на ELI.

Тестове

Тестовете, които се администрират на учениците, се приготвят от преподавателите. Резултатите от тези тестове се комбинират с други оценени дейности по време на семестъра, за да се сформира окончателната оценка на студента. Финалната оценка трябва да включва и оценките и на двамата преподаватели. По-голямата част от финалната оценка трябва да бъде базирана на последния финален изпит.

Крайните срокове, свързани с финалните изпити и оценки, са от най-висока степен на важност. Копие от финалния изпит на преподавателя трябва да бъде предоставено на администратора на ELI поне два дни преди датите на последния изпит, за да има достатъчно време за администратора да подготви необходимите копия за всеки преподавател. Това е особено важно през летните програми, тъй като всички преподаватели администрират своите тестове в един и същи ден.

Сертификати

Пряко свързани с резултатите от цялата работа по време на курса са сертификатите. Сертификатите се подготвят от администратора на ELI, а преподавателите са отговорни за бързото предаване на комбинираните резултати на администратора, така че той/тя да разполага с достатъчно време да отпечата, подпечата и да събере подписите на преподавателите и директора. През летните програми, резултатите от финалните тестове трябва да бъдат представени в същия ден, в който тестовете се администрират.

Във всички случаи, различни или неупоменати в този документ, трябва да се търси решение в Каталога на АУБ, Наръчника за правилата и процедурите на АУБ, българския Кодекс на труда.

We are Social