Разходи и финасова помощ. Често задавани въпроси

Финансово достъпен ли е АУБ?

АУБ дава възможност на всеки квалифициран кандидат да получи образование тук. Сами по себе си ресурсите на университета не са достатъчни, за да осигурят пълна финансова подкрепа на всеки студент в нужда, но ние ще помогнем на студентите да открият необходимите ресурси за финансиране (семейни ресурси, заеми, асистентски позиции за студенти и студентски програми за работа и пътуване). Сътрудниците от отдел “Прием на студенти“ ще ви посъветват относно крайните срокове и процедури за кандидатстване за финансова помощ на новоприети студенти. Висшето образование е една от най-важните инвестиции, които семейството прави и която се възвръща под формата на дивиденти през целият живот на завършилия. С общи усилия можем да направим АУБ обучението постижимо за теб и твоето семейство.

Как се кандидатства за финансова помощ?

Университетът предоставя финансова помощ както за академични постижения на кандидата, така и при финансова нужда. Когато учениците кандидатстват автоматично се разглеждат за финансова помощ, базирана на техните академични постижения. Възможно е допълнително финансиране за студенти с финансови затруднения. За да бъдат разгледани кандидатите със финансови затруднения, кандидатът трябва да попълни формуляр за финансова помощ в посочения краен срок. Има и специално финансиране за студенти първа година, когато те имат ограничени възможности за стаж, асистентски позиции в университета и работа през лятото. Всички ученици, които подадат документите си през първия цикъл на кандидатстване получават помощ през първата година. Кандидати, които кандидатстват за финансова помощ, автоматично кандидатстват и за стипендиите, които се предлагат за студенти първа година. Около 80% от приетите студенти получават някакъв вид финансова помощ от АУБ.

Каква е разликата между финансова помощ и стипендия?

Финансовата помощ от АУБ се базира или на академични постижения или на финансова нужда на кандидата. Тя покрива част от таксата за обучение. При поддържане на добри академични резултати кандидатът я запазва през следващите години на обучение. Само студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение, имат право на финансова помощ. Финансова помощ се отпуска за максимум 8 семестъра. Стипендиите се финансират от външни донори и агенции и могат да бъдат предмет на допълнителни условия, например специалност или националност. Стипендиите обикновено изискват по-висок среден успех. Писмото за прием съдържа информация каква част от финансовата подкрепа идва от АУБ и каква от стипендия. Писмото също дава информация дали има допълнителни условия за отпуснатата помощ.

Може ли студент да получи едновременно финансова помощ и стипендия?

Да, възможно е. За да се случи това е необходимо кандидата да представи всички необходими документи за финансова помощ.

Как АУБ определя сумата, която да отпусне?

АУБ определя финансовото подпомагане първо на базата на академични постижения, доказани от теста по английски език и оценките от гимназията. Ако кандидатът е попълнил формуляр за финансово подпомагане, финансовата нужда се определя от данните от този формуляр и приложените към него документи. Фондовете за финансово подпомагане (и за академични успехи и за финансова нужда) са ограничени. Всички кандидати трябва да са подготвени за възможността да платят част от таксата за обучението си и други разходи.

Как се определят академичните постижения?

Комисията от отдел „Прием на студенти“ взема предвид резултата от теста по английски език и средния успех от оценките в гимназията.

Как се определя финансовата нужда?

Финансовата нужда се определя чрез анализ на формуляра за финансово подпомагане и допълнителните документи към него доказващи нуждата в семейството.

Когато кандидат кандидатства за финансова помощ от АУБ, документите за доходите на семейството остават ли конфиденциални?

Финансовата информация, подадена от кандидата, е конфиденциална и се разглежда от АУБ по смисъла на Закона за защита на личните данни. Събраната информация се съхранява стриктно, конфиденциално и се използва единствено за определянето на сумата на отпусканата помощ за кандидата. Документите приложени към формуляра за кандидатстване за финансово подпомагане стават постоянно притежание на АУБ и не се връщат на кандидата.

Как точно АУБ определя отпуснатата сума?

Поради факта, че предоставената информация за семейното финансово състояние е конфиденциална, решенията на комисията на АУБ не са публични.

Какво може да се направи, за да повиши кандидатът шансовете си за финансова помощ и стипендия?

Висок резултат от теста по английски език и високи оценки от гимназията са най-важните фактори за определяне на академичните постижения. Подаването на завършен формуляр за финансово подпомагане с всички допълнителни документи, за да се определи нуждата от финансова помощ. Незавършен формуляр или липсващи документи могат да доведат до категоризиране на кандидата като неподходящ за  разглеждане за финансова помощ, базирана на финансова нужда.

Стипендиите единствено на академични постижения ли се базират?

Някои от стипендиите, посочени на уебсайта и в информационните материали са финансирани от донори и дават приоритет на академичните постижения. Комисията от отдел „Прием на документи“ разглежда автоматично документите на всеки подходящ кандидат за този тип стипендии.

Връща ли се сумата отпусната като финансова помощ или стипендия?

Всички средства отпуснати от АУБ като финансова помощ и повечето стипендии са безвъзмездни. В случаите, когато има допълнителни условия, те ще бъдат посочени в писмото за прием.

Какви са другите източници на финансиране, в допълнение към финансовата помощ от университета?

Студентите могат да кандидатстват за стипендии, заеми и асистентски позиции за студенти в допълнение към финансовате помощ от АУБ. Много от офисите в АУБ предлагат асистентски позиции за студенти, което позволява те да направят до 360 часа през академичната година. Повечето студенти се възползват от програмите за пътуване и работа в чужбина или от платени стажове. Много студенти печелят достатъчно пари от  програмите за пътуване и работа и покриват разходите си. Банковите заеми също са опция.

Има ли други източници за финансирани на семейства, които не са класирани за финансова помощ, базирана на финансова нужда?

Всички студенти редовно обучение могат да кандидатстват за банков заем. В допълнение няма ограничения за участие в програмите за пътуване и работа в чужбина (Work&Travel).

Има ли изискване за среден успех, който студентът да поддържа, за да получава финансова помощ?

Да. Всеки семестър АУБ разглежда представянето на всички студенти. На студентите, които поддържат успех между 2.5 и 4.0, е гарантирано получаването на финансова помощ. Студентите на които успеха се понижава получават предупреждения, че за да запазят стипендиите си, трябва да повишат успеха си. Студенти с предупреждения, които не повишат успеха си могат да загубят част от или дори цялото финансиране за обучение, което получават. Много от големите ни финансови стипендии изискват студентите да поддържат висок академичен успех. Тези специални условия са посочени в писмото за прием.

Ако студент загуби стипендията си заради ниски академични резултати, възможно ли е възстановяването ѝ след повишаване на успеха на по-късен етап в обучението?

Стипендията не може да бъде възстановена на първоначалния ѝ получател. Загубената стипендия се прехвърля на друг студент, който отговаря на изискванията за получаването ѝ.

В случай че студентът не получи финансова помощ през първата година от обучението си, възможно ли е да получи стипендия след това?

За студентите от по-горни курсове се отпускат няколко стипендии за постижения. Също така, АУБ разполага и с допълнителни средства, с които да подпомогне студенти с изключително добри академични резултати след завършени 4 семестъра. Не е необходимо кандидатстване за този вид финансиране.

Какво се случва с финансирането, ако таксата за обучение или другите разходи се повишат?

АУБ отпуска финансова помощ пропорционално на покачването на таксата за обучение. Въпреки това студентите следва да планират евентуално повишаване на таксата за обучение, както и на разходите за настаняване, учебници, храна и други. Заедно с писмото за прием новоприетите студенти получават информация за очакваните разходите за образование през четирите години от обучението.

Какво се случва с финансовата помощ за студенти, които не могат да завършат за 4 години?

Финансовата помощ покрива 8 семестъра редовна форма на обучение. Студенти, които решат да прекъснат за един семестър за стаж или да работят, продължават да отговарят на условията за получаване на финансова помощ за 8 семестъра. Студенти, които участват в обменни програми като „Еразъм“, се подкрепят финансово и периодът се зачита като част от 8 семестъра. Много е важно предварително да се вземе разрешение за трансфериране на курсовете в АУБ, така че те да бъдат признати. На студенти, на които са необходими повече от 8 семестъра да завършат, не се отпуска финансова помощ за допълнителните семестри.

Какви опции има студента, ако по време на обучението му в АУБ финансовия статус на семейството му се промени?

В общия случай, АУБ не повишава финансовата помощ след записване. Молбата за преразглеждане може да бъде взета предвид само след като студентът е завършил два семестъра. Това става само след като той представи формуляр за финансова помощ заедно с документите, които се изискват. Университетът поддържа „фонд за финансови затруднения“ и в случаи на спешна нужда предлага финансова помощ на студенти. Тази помощ е еднократен заем за един или два семестъра в зависимост от наличната сума във фонда. Отпускат се и стипендии за настоящи студенти, а банковите заеми винаги са опция. Обикновено след първата година студентите могат да работят и по този начин да подпомагат обучението си.

Може ли студент от АУБ да кандидатства за финансова помощ след първата година, ако не го е направил преди това?

Да. Всеки настоящ студент записан през първите два семестъра и показал успех от 2,50 по четирибалната система, може да подаде формуляр за финансова помощ.

Има ли разлика в това кога студентът кандидатства за финансова помощ?

АУБ предлага прием през цялата година и разполага с ограничени средства за финансова помощ. В резултат на това, кандидатите за есенния семестър, изпратили своите документи преди 1 март, обикновено имат възможност да получат по-добра финансова помощ.

Кога да започне подготовката на документите в подкрепа на формуляра за финансово подпомагане?

Всички сертификати и други документи трябва да бъдат актуални за последните 12 месеца преди самото кандидатстване. За кандидатите за есенния семестър крайният срок за подаване на документи за ранния прием е 1 март, а редовното приемане на документи изтича на 1 юни. За пролетния семестър кандидатите от държави извън ЕС подават документи до 1 октомври, а крайният срок за кандидатите от държави-членки на ЕС е 1 ноември.

Как студент става асистент в офисите на АУБ?

В началото на всеки семестър на таблото пред офис „Финансова помощ“ се обявяват свободните позиции и уменията, които се изискват за тях и почасовото заплащане. Студентите имат право да работят до 360 часа за академична година. Студентите заемат позиции като помощници в библиотеката, поддържат уебсайтове, помагат на преподаватели в различни изследователски проекти и други. Често студентите са подканяни да кандидатстват за определени позиции заради техните изтъкнати умения в областта на писането, фотографията, компютрите и математиката. Повечето от студентите намират позиции, които са свързани с техните академични и кариерни интереси.

Може ли университът да ми помогне при намирането на работа за през лятото?

Кариерният център предлага различни възможности на студентите да се ориентират какво точно биха желали да правят през лятото и как да подходят при търсене и кандидатстване за дадена позиция. 
Служителите могат да съдействат при писането на CV и в подготовката за интервю за работа. Кариерният център редовно предоставя информация за свободни позиции за стажове и други възможности за работа. Всяка година, още през есенния семестър, доста от компаниите, предлагащи позиции за работа и пътуване идват при нас, за да дадат пълна информация за програмата и да запознаят студентите с това как да си осигурят работа по програмата през лятото.

Отпускат ли се заеми за студенти от ЕС, които да са гарантирани от държавата?

Да. Райфайзенбанк, ДСК, Алианц, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк и Обединена българска банкапредлагат държавно-гарантирани кредити с фиксирана годишна лихва от 7% за студенти от България и ЕС за всички акредитирани университети, които биха могли да покрият пълната такса за обучение.

Възможно ли е да се смени банката, след като вече си се регистрирал?

Да, възможно е!

Могат ли граждани на САЩ да кандидатстват по програмите за студентски заеми в САЩ?

За момента, американци, които учат в университети, извън границите на САЩ, не могат да кандидатстват за Pell Grants или Staffort loans. …. Заем или друг вид банков заем би могъл да покрие част от разходите. Гражданите на САЩ също могат да кандидатстват за финансова помощ от АУБ. Студентите от САЩ, които идват да учат само за един семестър или за една година като част от обменна програма, трябва да проверят в университета си дали финансирането, което получават, може да се използва за АУБ.

Как се кандидатства за програмата Уърк енд Травел?

Има много компании, които спонсорират програмата Уърк енд Травел за САЩ и за Великобритания. Въпреки че програмите не се подпомагат от АУБ, много компании идват при нас, за да предоставят нужната информация на студентите. Компанията-спонсор ще Ви помогне с намирането на работа и с подготвянето на документите за кандидатстване за виза. В някои случаи студентите намират сами работа (обикновено, когато са били предишното лято). Почти за всички студенти от АУБ с добър успех имат възможност да вземат виза. Финансирането на програмата със заем е възможно само за български студенти.

Може ли финансовата помощ от АУБ да се използва за програма за обмен в друг университет за 1 учебна година?

Не. Финансирането от АУБ се използва само и единствено за АУБ. Въпреки това, много студенти имат възможност да кандидатстват за финансиране по програмата Еразъм. Някои от институциите, които приемат студенти от АУБ предлагат финансиране за международни студенти, идващи по програми за обмен.

We are Social