Психология (възможност да бъде само второстепенна специалност*)

Разберете човешкия ум. Всичко е свързано с психологията.

Програма „Психология“ ще ви помогне да разберете човешкото поведение и психическите процеси и ще ви позволи да осъзнаете по-добре начина, по който хората мислят, действат и чувстват - с други думи, всичко, което хората правят. Първият приоритет на специалността „Психология“ е да се предоставят на студентите с две специалности специални умения и знания, пряко приложими в професионален контекст в най-популярните специалности в АУБ.

Специалността „Психология“ предоставя както теоретична основа, така и практически емпирични знания и инструменти, необходими за разбиране и критична оценка на психологическите изследвания и техните приложения.

На студентите се дава възможност да дефинират ясно и самостоятелно разширена изследователска тема или област на интерес, както и възможност да изследват задълбочено тази тема/ област в писмен и в презентационен формат.

Програмата „Психология“ обучава студентите да мислят критично и да прилагат психологически методи и знания в професионални среди, като бизнес администрация, икономика, журналистика и медийни комуникации. Начинът, по който тази специалност може да помогне в гореспоменатите среди е чрез придобиване на знания за прогнозиране на организационното поведение, лидерство и изграждане на екип, провеждане на фокус групи, умения за интервюиране и анализ на текст, ангажираност на общността, социална промяна и разбиране на човешкото поведение в социален контекст, както и личност и психопатология.

Завършилите психология все повече се оценяват от работодателите, които търсят аналитични умения и умения за съставяне на обосновани доводи. В АУБ специалността по „Психология“ поставя второстепенен приоритет върху развитието на изследователски умения за подготовката на студенти, желаещи да запишат следдипломно следване.

* Второстепенните специалности са тези, които са акредитирани в САЩ и водят само до американска диплома.

We are Social