Състезание за икономисти на английски език

Състезание за икономисти на английски език

За поредна година Американски университет в България в партньорство с Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“-Благоевград и с подкрепата на Регионално управление на образованието-Благоевград организират Състезание за икономисти на английски език за ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности в България.

Цели на състезанието

  • Прилагане на практика познанията по английски език, както и стимулиране на учениците  да усвояват и използват икономическа терминология на английски език.
  • Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени познания по английски език и формирани практически умения  областта на предприемачеството.
  • Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание по икономическите предмети и нагласа за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.
  • Насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо поведение.
  • Развиване на сътрудничеството между професионалните гимназии и бизнеса и между професионалните гимназии и висшите учебни заведения.
  • Стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа на учениците и др.

Етапи на състезанието

І кръг – Тест за определяне на нивото на подготовка по английски език – 20.02.2020 – в професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности с регистрирани участници

ІІ кръг – I модул: Разработване на есе  на английски език на тема: „Предприемач в училище“ и II модул: Умения за водене на разговор на английски език /събеседване за проверка на речевите и комуникативни умения за водене на разговор и правилно изразяване на английски език/ - онлайн

ІII кръг –  Бизнес в България  /изготвяне и защита на презентация на английски език в екип за разработване на бизнес в населено място в България от класиралите се  участници от 1 до 18 място на ІІ кръг/ - 9-10.04.2019 – в Американски университет в България, Благоевград

Участниците от екипите, класирали се на първо, второ и трето място на ІII кръг, ще получат грамоти и  награди от организаторите. Всички участници в ІII кръг ще получат сертификати за участие в Състезание за икономисти на английски език 2019.

Американски университет в България поема разходите за нощувка, храна и транспорт на участниците в ІII кръг.

We are Social