Financoni arsimimin tuaj

Financoni arsimimin tuaj

Këshilltarët tanë të Pranimeve janë këtu për t’ju ndihmuar për të gjetur zgjidhjen më të mirë për situatën tuaj. Ka mudësi shum të lartë që ju të jeni një nga 80% e studentëve tanë që marrinë ndihmë financiare.

Shikoni dhe pikat e mëposhtme për të zbuluar se sa e lehtë është që jut ë merrni ndihmën që keni nevojë. Mos harroni që mundësitë për bursë nuk ndalojnë vetëm në fazën e pranimit por ju mund të aplikoni për bursa përgjat gjithë edukimit tuaj.

Ndihma Finanaciare

Në mënyrë që ta bëni arsimimin tuaj në AUBG të përballueshëm , Universiteti ju jep ju mundësinë e ndihmës financiare institucionale e cila bazohet në arritjet tuaja akademike dhe nevojës tuaj financiare si student. Studentët automatikisht kualifikohen për ndihmë financiare bazuar në arritjet e tyre akademike kur ata aplikojnë. Ndihma financiare përcaktohet nga një analizë e Aplikimit tuaj për Ndihmën Financiare në AUBG me anë të dokumentave që I bashkangjiten këtij dokumenti. Universiteti ruan disa nga bursat e ndihmës financiare për të ndihmuar studentët që kanë treguar një nevojë tepër të lartë për ndihmë financiare dhe disa nga këto bursa shpërndahen në përputhshmëri me kërkesat e donatorëve të këtyre bursave për të motivuar student me nevojë të ndihmës finaciare. Ne i identifikojmë të dyja këto bursa dhe cmimet e AUBG për t’I referuar si “cmime mbi bazë merite”. Studentët duhet të dorëzojnë një Aplikim për Ndihmën Financiare e cila ndodhet në faqen e internetit Si Të Aplikoni  në mënyrë që të kualifikoheni sit ë vlefshëm për ndihmë fincanciare. Universiteti nuk mund ti ndihmojë dot të gjithë studentët në nevojë dhe nuk mund të aplikojë cmime për të gjithë studentët. Të gjithë aplikantët duhet të kenë parasysh se do paguajnë një pjesë të tarifës së arsimit dhe tarifave të tjera.

Vetëm që kërkojnë të jenë me kohë të plotë klasifikohen sit ë vlefshëm për ndihmë financiare. Ndihma financiare mbulon një pjesë të tarifës së arsimit dhe nuk ka nevojë të parapaguhet. Cmimet e ndihmës financiare janë pjesë e programit prej tetë semestresh nga regjistrimi dhe kanë kushte në bazë vijueshmërie të mirë në performacën akademike

AUBG vendos për cmimet e ndihmës financiare në bazë të arritjeve akademike duke u bazuar në testin e gjuhës Angleze dhe notat e shkollës së mesme. Nëse student plotëson Aplikimin për Ndihmën Financiare , nevoja për ndihmë financiare vendoset mbi bazën e provave në Aplikim dhe dokumentat shoqërues. Duke qënë se cmimet janë mbi bazë vlerësimi të dokumentave konfidencial informacion I cili sigurohet nga aplikanti dhe gjithë familjarët e tij, Universiteti nuk mund t’I sigurojë cdo aplikanti një shpjegim të detajuar mbi vendimin për ndihmën financiare.

Bursa

AUBG u
jep shumë studentëve mbështetje me anë të bursave bërë e mundur kjo nga bujaria e shumë donatorëve privat dhe donatorëve nga korporata. Bursat mund të jenë të plota ose të pjesshme dhe shpërndahen sipas kërkesave specifike të donatorit ku në to mund të përfshihen kritere të tilla si arritje të larta akademike , potencial për drejtim , diversitet në trupën studentore , dhe bërja e promovimit të AUBG në popullatë specifike me potencial për studentë të ardhshëm. Cmimet për Bursat janë të limituara në jetgjatësi në varësi të bursës specifike dhe mund të kërkohet që marrësi I bursës të mbajë një mesatare më të lartë se ajo e kërkuar në Cmimin e Ndihmës Financiare. Studentët kanë përgjegjësinë për të lexuar dhe kuptuar termat e Cmimit të fituar në bursën e tyre të cilat janë të nënvizuara në letrën e tyre të fitimit të cmimit.

Ju mund të gjeni informacion për vlefshmëri mbi bursat e vitit të parë  në faqen e bursave.

Kreditë studentore

Ju jeni të vlefshëm të aplikoni për një kredi studentore për të mbuluar koston e jetesës , tarifën e arsimit dhe materialeve studimore për klasat. Shikoni listën e vlefshme për kredi studentore dhe kontaktoni zyrën e Kredisë Studentore për detaje dhe a jeni të vlefshëm ose jo.

Studentët Asistent

Në vijim të granteve për tarifat e arsimit , shumë student janë të vlefshëm të marrin pjesë në programin e Studentëve Asistent brënda Kampsit. Fitimet nga programi për Studentët Asistent aplikohen mbi koston e arsimimit , akomodimit , materialet shkollore dhe vaktet nga shërbimi I ngrënies në kampus. Pjesëmarrësit në programin e Studentëve Asistent nuk është I garantuar për pozicionet e vlefshme. Studentët me kohë të plotë janë të vlefshëm për deri në 360 orë pune për vitin akademik. Pagesat nuk kryhen cash por I kreditohen studentit në llogarinë e tij studentore. Studentët që mallin bursa të plota , pra të mbuluara të gjitha tarifat e AUBG (tarifa e arsimimit , akomodim , tarifën e aktiviteteve studentore, planin e vakteve , librat , dhe ndër të tjera ) nuk janë të vlefshëm për këtë program. Të pavlefshëm për këtë program janë gjithashtu dhe studentët me kohë jot ë plotë , studentët që vizitojnë dhe studentët pjesë e shkëmbimeve studentore.

Udhëto dhe puno

Shumica e studentëve kuptojnë që pas vitit të parë janë të aftë të mbulojnë kostot gjatë programit veror Udhëto dhe Puno në Shtetet e Bashkuara ose Europë. Më shumë se 70% e studentëve të AUBG financojnë arsimimin e tyre me anë të programit Udhëto dhe Puno. Për më tepër është një mundësi e mirë për të përmirsuar gjuhën e huaj dhe të fitoni eksperiencë të të jetuarit dhe punuarit jashtë.

We are Social