Shërbimi I Karrierës

Shërbimi I Karrierës 

Qëndra e Karrierës në AUBG u krijua në vitin 1994 dhe ishte e para e llojit të saj në Bullgari. Misioni I saj është të asistojë student të AUBG dhe të diplomuar në identifikimin e talenteve , interesave dhe vlerave dhe të kenë aftësitë e duhura për të planifikuar një karrierë përmbushëse në shekullin e 21. Në mënyrë që ta arrijë misionin e saj , ne punojmë me student, të diplomuar , punonjës dhe stafin në fushat e mëposhtëm:

Planifikim Karriere

Qëndra e Karrierës ofron këshillime për studentët dhe të diplomuarit duke I ndihmuar ata të identifikojnë se cilat talente , interesa dhe vlera do ti ndihmojë ata të bëjnë zgjedhje të edukuara karriere.

Ëorkshop-e dhe prezantime në lidhje me temën ( strategji për të kërkuar punë dhe shrim I një letre motivimi , teknika intervistimi , pritshmëri ndaj karrierës) forcojnë studentin dhe të diplomuarin në aftësitë e tij dhe për t’ju përgjigjur kërkesave të punëdhënësit.

Duke implementuar multimedia dhe burime nga internet , Qëndra e Karrierës në AUBG siguron informacion të vazhdueshëm mbi programin akademik për të diplomuarit dhe post-diplomuarit, mundësi financimi , vende pune , mundësi prove pune dhe profile kompanish.

Burime të fjalës së fundit

Tregu I punës lëviz shpjetë, dhe të diplomuarit në AUBG që tani kanë një reputacion për mendime të shpejta dhe inovacion. Ne mundohemi të riforcojmë këto mendime duke I siguruar ata me informacionin më të përgitësuar dhe resurset për tregun e punës dhe trendin e punësimit. Kjo ndërton një botë interaktive më një stil komplet ndryshe studimi që të sigurohet se të diplomuarit e AUBG janë gjithmonë të kërkuar.

Përputhja me Punëdhënësin

Studentët e AUBG zakonisht marrin kërkesa puna përpara se të diplomohen. Programi ynë hiper aktiv për Punë Vjetore dhe Panairi I të Diplomuarve ndihmon  studentët e AUBG dhe të diplomuarit përtë takuar punëdhënës të mundshëm.

Këto evente e bëjnë të lehtë për kompanitë që të gjejnë talente ndërkohë që I prezantojnë studentët dhe të diplomuarit me mundësi të pashoqe prove , punë verore ose punë me kohë të plotë. Panairet tona janë unike pasi mundësojnë takimin ballë-për-ballë.

Qëndra e Karrierës gjithashtu prodhon librin e përvitshëm të Përpmbledhjes së të Diplomuarve , një burim I rëndësishtëm në aktivitetet e rekrutimit për shumë kompani të huaja që veprojnë në rajon.

Menaxhimi I të dhënave dhe testi I regjistrimit

Qëndra e karrierës ofron një set shërbimesh ndaj studentëve dhe të diplomuarve për t’u siguruar që ata dhe punëdhënësi I tyre I mundshëm me lehtësi të aksesojnë CV dhe dosjet e të dhënave. Kjo shton një efektivitet dhe fleksibilitet tepër të lartë në procesin e aplikimit.

Zyrat tona gjithashtu kanë në dispozicion një library për studentët dhe të diplomuarit që duan të përgatiten në GMAT, GRE , LSAT dhe TOEFL , të dorëzojnë teste të formatit CAT , dhe sigurohet për kryerjene  regjistrimit tuaj përmes Qëndrës së Karrierës.

Qëndra e Karrierës së AUBG është një anëtare e Shoqatën Kombëtare Amerikane të Universiteteve dhe Punëdhënësve.

We are Social