HAPI 3

Përmbajtja e programit

Hapi 3 i Programit përgatitor për Universitet (UPP) është një kurs I avancuar I gjuhës Angleze I krijuar posacerisht për te përgatitur studentët me aftësi të mira në Anglisht për nivelin e Anglishtes sw universitetit. Forcon njohuritë e marra nga Programi Përgatitor për Universitet, Hapi 2, por gjithashtu është I hapur ndaj të diplomuarve me shkollë të mesme që kanë studiuar Anglisht intensivisht dhe kanë arritur një nivel të larte aftësish.

Duke i mundwsuar studentwve mbwshtetje tw fortw gjuhe, ky kurs ndihmon pwr te forcuar njohuritw e tw dyjave, gramatikes formale tw Anglishtes dhe hollwsitw e pwrdorimit. Ai rrit aftwsitw e pwrvetwsimit nw tw gjitha pjeswt e gjuhws: tw dwgjuarit, struktura, tw lexuarit, fjalori dhe tw shkruarit. Nw twrwsi, ky program ndihmon pwr tw rritur vetwbesimin si pwrdorues tw aftw tw gjuhws angleze

Në pjesën e tij të dytë, Hapi 3 i Programit përgatitor për Universitet (UPP) theksohet përgatitja e detajuar e TOEFL-it, duke iu ofruar strategji të sukseshme për testin. Ky program I lejon studentët të pwrfitojnw njohuritë dhe aftësite e nevojshme për teste, duke I lënë më shumë kohë për vetëpërgatitje, memorizim tw fjeleve , duke ndërtuar dhe aktivizuar fjalorin e tyre për TOEFL-in. Klasat e shkrimit janë të përfshira.

Datat

Ofrohet dy herë në vit: nga Gushti në Nëntor dhe nga Janari në Prill

  • Plani I Semestrit të Pranverës ’18: 15 Janar deri më 20 Prill, 2018
  • Plani I Semestrit të Vjeshtës ’18: 27 Gusht deri më 30 Nëntor, 2018

Pagesat

  • Tarifat e Hapit 3 të Programit përgatitor për Universitet (UPP)* - $1,110
  • Akomodimi në Rezidencat e AUBG - $644
  • Sigurimi Shëndetësor - $30
  • Pagesë për aktivitetet studentore - $145 

Kontakt

Për më shumë detaje dhe pyetje, kontaktoni  eli@aubg.edu

We are Social