HAPI 2

Përmbajtja e programit

Hapi 2 I Programit përgatitor për Universitet (UPP) vazhdon materialet e mbuluara nga Hapi 1 dhe I zhvillon ato në një nivel të avancuar. Kursi është I përshtatshëm si për student që kane mbaruar Hapin 1 të UPP dhe për aplikantë me njohuri mesatare të Anglishtes. Hapi 2 mbulon 500 orë të pagesës, 4 muaj, 6 orë në ditë. Pjesëmarrësit fitojnë rrjedhshmëri në Aglishten e folur dhe të shkruar, dhe mesojnë kompetenca linguistike dhe komunikative ne gjuhen. Ky kurs pergatit studentët për një studim të nivelit akademik në Anglisht.

Datat

Ofrohet dy herë në vit: nga Gushti në Dhjetor dhe nga Janari në Maj

  • Semestri I Pranverës ’18: 15 Janar deri më 11 Maj, 2018
  • Semestri I Vjeshtës ’18: 27 Gusht deri më 21 Dhjetor, 2018

Pagesat

  • Tarifat e Hapit 2 të Programit përgatitor për Universitet (UPP)* - $1,790
  • Akomodimi në Rezidencat e AUBG - $782
  • Sigurimi Shëndetësor - $30
  • Pagesë për aktivitetet studentore - $145

*Instituti I Gjuhës Angleze (ELI) mundëson një ulje prej 20% për nënshtetasit Bullgarë.

Kontakt

Për më shumë detaje dhe pyetje, kontaktoni eli@aubg.edu.

Apliko tani!

Program Content

UPP's Step 2 continues the Step 1 material and develops it to an advanced level. The course is suitable for students who have finished the UPP, Step 1 as well as for applicants with intermediate knowledge of English. Step 2 covers 500 hours of tuition, 4 months, 6 hours a day. The participants gain fluency in spoken and written English, and acquire linguistic and communicative competence in the language. This course prepares the students for an academic study in English.

Dates

Offered twice a year:  August to December and January to May

Spring'18 Semester schedule: January 15 through May 11, 2018

Fall'18 Semester schedule:  August 27 through December 21, 2018

Cost

  • UPP Step 2 Tuition* - $1,790
  • Accommodation at the AUBG Residence - $782
  • Health insurance - $30
  • Student activities fee - $145

*The ELI provides a 20 % discount for Bulgarian citizens.

Contact

For more details and questions, contact eli@aubg.edu

We are Social